آموزش حل مشکل پنل هواوی با نرم افزار

HDE SERVICE TOOL V1.0.7

ابتدا رید وندور را بزنید
هرچی نمایش داد برروی گزینه دوم رید کانتری وارد کرده کانتری را بخوانید
سپس وندور و کانتری که نمایش داده شده است را با HDE.EXE مانند سریال زدن برروی گوشی وارد کنید