دوستان کسی راه حلی داره برای این مشکل؟
lg k10 2017برای دیدن لینک باید عضو انجمن HUA باشید برای دیدن لینک باید عضو انجمن HUA باشید